Upphovsrätt

Information om upphovsrätt och svar på några vanliga frågor

Allt material på SupportData.Net är skyddat av lagen om upphovsrätt (URL; 1960:729).

Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet för kommersiella och icke-kommersiella ändamål är förbjuden och förutsätter tillstånd från SupportData.Net.

Du får till exempel inte utan tillstånd överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem.

Som besökare på SupportData.Net får du endast använda materialet för privat bruk. Citat är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som upphovsrättslagen medger (jfr URL § 11 och 22).

Det innebär att citat får användas i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Du får endast citera för att till exempel analysera, kritisera eller belysa materialet eller för att underbygga ett eget ställningstagande.

Däremot är det inte tillåtet att utnyttja citerat material som ett självständigt inslag i till exempel det egna arbetet.

Även om du får tillstånd att använda material från SupportData.Net, får du inte använda det på ett sådant sätt att upphovsmannens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det innebär att upphovsmannens namn skall anges samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.

Frågor och svar

Får jag kopiera material från SupportData.Net till min egen hemsida?

Nej. Det är att överföra materialet och mångfaldiga det, och bryter därmed mot upphovsrättslagen. För varje sådan överföring av material krävs tillstånd från SupportData.Net.

Får jag använda citat ur en text från SupportData.Net?

Ja, om det är ett kort citat och om källan anges. Här gäller att citatet skall vara korrekt återgivet och endast ha den omfattning som god sed kräver och som motiveras av ändamålet.

Däremot får man inte inom ramen för citaträtten vidarebefordra/utnyttja någon annans text som ett självständigt inslag i det egna arbetet (jfr URL § 11 och 22).

Vad innebär citaträttens "motiveras av ändamålet"?

Det betyder att du har rätt att citera kortare avsnitt – till exempel några meningar – för att belysa, analysera, förklara eller kritisera en text.

Däremot har du inte rätt att använda citatet som en del i till exempel en egen tipssida, en egen skola eller liknande.

Du har inte rätt att i citaten utnyttja bilder från SupportData.Net – man kan inte citera en bild.

Får jag länka från min sida till ett material på SupportData.Net?

Ja, du har rätt att länka till offentligt tillgängliga delar av SupportData.Net.

Får jag skriva ut sidor från SupportData.Net, ta kopior och dela ut till andra?

Nej. Framtagande och spridning av utskrifter eller fotostatkopior med mera av upphovsrättsligt skyddat material är ett mångfaldigande i upphovsrättslagens mening och kräver tillstånd från den som innehar upphovsrätten.

Om jag vill använda en bild som finns på SupportData.Net – hur gör jag då?

Bilden är skyddad av upphovsrätten. Du måste alltså få tillstånd att använda bilden.

Vart vänder jag mig för att få tillstånd?

E-postlänken längst ned på den här sidan skickar brev till oss som står bakom SupportData.Net. Använd den för att skicka din förfrågan. Observera att för texter som är skrivna av andra än oss, till exempel en del av skolorna, måste vi i vår tur vända oss till dessa upphovsmän för att be om tillstånd.

Vad kan hända om jag bryter mot upphovsrättslagens bestämmelser?

Straffet för intrång i upphovsrätten är böter eller fängelse i upp till 2 år. Den drabbade upphovsmannen eller rättighetsinnehavaren har dessutom rätt till skadestånd på grund av intrånget.

© SupportData.Net